Genel Bilgiler & Çalışma Süreci

Sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması için, sporun bireylerin gündelik hayatının bir parçası olması gerekliliği, günümüzde tüm dünyanın hemfikir olduğu bir önermedir. Spor bilincini toplumun bütün kitlelerine yayabilmek ve spor için ihtiyaç duyulan mekânları oluşturmak yaşam kalitesi yüksek ulusların temel politikaları arasında yer almaktadır. Spor etkinliklerinin kentsel gelişmeye farklı ölçeklerde katkıları bulunmaktadır; mahalle ölçeğinde aidiyet duygusunu arttıran, sosyal ilişkileri kuvvetlendiren bir katkı sağlarken, daha üst ölçeklerde kent ve ülke ekonomisine faydalar sağlamaktadır.

Spor Planlaması ülkemiz ve İstanbul için yeni bir süreç olsa da dünyanın çeşitli metropollerinde, kentlinin park ve tesislere tam erişiminin sağlanması; kentliyi fiziksel/sosyal aktiviteye ve öğrenmeye, katılıma teşvik eden aktif alanlar yaratmak gibi temalar ile bir süredir çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nda “Yaşayan İstanbul” teması; “Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirerek Yaşayan Bir Şehir Oluşturmak” amacına yönelik “Spor Hizmetlerinin Çeşitliliğini ve Erişilebilirliğini Artırarak Kentin Spor İmkanlarını Genişletmek” hedefi yer almaktadır. Bu bağlamda İstanbul’da bulunan spor alanları ve spor faaliyetlerinin mevcut durumunu ortaya koymak ve bu konuda halkın talep ve ihtiyaçlarını tespit ederek yeni önerilerde bulunmak İstanbul Spor Ana Planı’nın temel gerekçesini oluşturmaktadır. Bu öneriler kentlilerin yaşam kalitesi açısından spor alanlarının ve aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesine yöneliktir. Aynı zamanda, İstanbul’un Olimpiyatlara aday olması halinde kentin olimpiyat etkinliğine ve yanı sıra diğer uluslararası etkinliklere hazırlanması adına spor altyapısını güçlendirecektir.

İstanbul Spor Ana Planı “veri toplama, literatür araştırması, mevcut durum analizleri, amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi ile eylem planının geliştirilmesi, farkındalık faaliyetleri, spor alışkanlıkları, ihtiyaç ve taleplerin belirlenmesi, web sitesi ve aplikasyon tasarımı” çalışmalarını kapsamaktadır.

Çalışma sürecinde ilk olarak dünyadaki diğer şehirlerin planları, eylemleri, fiziksel aktivite ve spor eğilimleri incelendi ardından İstanbul’daki mevcut duruma bakıldı ve yapılan analizler sonucunda spor skoru haritaları üretildi. Çalıştay ve odak grup toplantıları yapıldı.

12 temada 200e yakın paydaşın değerli görüşleri alınarak çalışmanın her aşamasında katılımcılığa özen gösterildi. Hane halkı, antrenörler, lisanslı faal sporcular, spor okulu sahipleri ve federasyonlar olmak üzere toplam 9281 kişi ile anket yapıldı. Vizyon, amaç, hedeflerin belirlenmesi ve eylem planının oluşturulması aşamasında ise bir dizi toplantılar ve odak grup görüşmeleri yapıldı. Bu aşamada ilk olarak “spor ana planı vizyonu” oluşturuldu. Oluşturulan vizyonu hayata geçirmek için temel amaçlar, stratejik hedefler, eylemler ve projeler belirlendi.

İstanbul Spor Master Planı ve plan kapsamında yapılan çalışmalar, 21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen lansman ile tüm paydaşlara ve İstanbul sakinlerine duyuruldu. Lansmanda konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul’un bir spor kenti olması için seferberlik başlattığımızı, İstanbul’umuzu hep birlikte, herkesin her yerde spor yapabileceği bir kente dönüştüreceğimizi” duyurdu.

“İstanbul Spor Ana Planı İşi” sözleşmesi 26.05.2021 tarihinde imzalanmış, 27.05.2021 tarihinde çalışmalara başlanmış ve 24.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışma, sporcuların, antrenörlerin, Federasyonların, yöneticilerin, uzmanların, akademisyenlerin, sivil toplumun ve vatandaşların sürece geniş katılımını öngören bir biçimde tasarlanmıştır. Dolayısıyla dile getirilen yaklaşımların nihai karar ve sınırları net olarak çizilmiş bir çerçeveden ziyade, katılımcı süreçte güncellenecek bir çalışma olacağının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.